Algemene voorwaarden vergaderservice Banenbranderij

  1. Toepasselijkheid a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op- en maken onlosmakelijk deel uit van – alles wat betrekking heeft op de vergaderservice van Banenbranderij gevestigd te Woerden, nader te noemen ‘’aanbieder’’. b. In deze algemene voorwaarden wordt met ‘’consument’’ bedoeld: iedere (rechts)persoon die gebruik maakt van eerdergenoemde vergaderservice. c. In deze algemene voorwaarden wordt met “deelnemer” bedoeld: iedere (rechts)persoon die op uitnodiging van de consument tijdens de vergaderservice op de locatie Meulmansweg 8s aanwezig is. d. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 2. Totstandkoming overeenkomst a. De vergaderservice kan telefonisch of via de website van de aanbieder gereserveerd worden. De overeenkomst komt tot stand na reservering en eerst door een definitieve bevestiging per mail door de aanbieder of door feitelijke uitvoering door de consument. b. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de omschrijvingen van de aanbieder ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. 3. Uitvoering van de overeenkomst a. De overeenkomst is pas geldig na de definitieve schriftelijke (digitale) bevestiging van de aanbieder. b. Indien de consument nalatig is met het verstrekken van voldoende informatie om de overeenkomst tot stand te brengen is de aanbieder gerechtigd de overeenkomst niet aan te gaan. c. Aanbieder levert voor de vergaderservice de volgende faciliteiten: i. Vergaderruimte met blokopstelling voor 12 personen ii. Aanwezigheid van een host/barista iii. Aankondiging van bedrijfsnaam en –logo consument ingang locatie iv. Internetaansluiting v. Beamer en scherm vi. Koffie, thee, gezuiverd water vii. Indien overeengekomen: overige dranken, ontbijtbuffet, tapasarrangement d. De vergaderservice is mogelijk tot 8.30 uur in de ochtend en vanaf 18.00 uur in de avond van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. e. Uitvoering van de overeenkomst wordt door de aanbieder steeds naar beste weten gedaan. Bij onmogelijkheid tot levering van één van de genoemde faciliteiten dient aanbieder dit in een zo vroeg mogelijk stadium aan te geven aan de consument. Met dit gegeven is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder extra kosten. f. Indien er buitensporig gedrag wordt vertoont door de consument en/of een van de deelnemers, is de aanbieder gemachtigd de vergadering per direct te stoppen. g. Indien de consument of een van de deelnemers agressief gedrag vertoont, is de aanbieder gerechtigd de politie te bellen. 4. Prijzen a. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbende op de overeenkomst zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de consument. b. De door de aanbieder weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Wijzigingen in deze bedragen na ontvangst van de definitieve bevestiging door de consument zijn niet van toepassing. 5. Betaling a. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen de op de factuur gestelde termijn. b. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door de aanbieder aangewezen bankrekening. Aanbieder heeft het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de aanbieder, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door de aanbieder is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is aanbieder bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de consument aansprakelijk voor de daaruit voor aanbieder voortvloeiende schade. c. Wanneer betaling niet of niet tijdig plaatsvindt, is de consument van rechtswege in verzuim. De consument ontvangt bij niet betalen binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn, tweemaal een herinnering en vervolgens schriftelijk een aanmaning. Aanbieder is gerechtigd om bij verzending van een aanmaning een verhoging van 4% rente in rekening te brengen bij de consument. 6. Annulering/wijzigingen overeenkomst a. Annuleringen dienen telefonisch of per mail kenbaar gemaakt te worden aan de aanbieder. Indien de annulering voldoet aan de gestelde voorwaarden ontvangt consument een schriftelijke bevestiging. b. Overeenkomsten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kosteloos geannuleerd/gewijzigd worden. c. Bij te late annuleringen wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht. d. Indien er meer deelnemers aanwezig zijn dan vermeldt op de overeenkomst voor de vergaderservice zonder ontbijt of diner, is de aanbieder gerechtigd om 20 euro per extra deelnemer in rekening te brengen bij de consument. e. Indien er meer deelnemers aanwezig zijn dan vermeldt op de overeenkomst voor de vergaderservice met ontbijt of diner, is de aanbieder gerechtigd om 40 euro per deelnemer in rekening te brengen bij de consument. De extra deelnemer ontvangt in dit geval geen ontbijt of diner. f. Extra deelnemers die 48 uur voor aanvang vergadering schriftelijk zijn aangemeld bij de aanbieder gelden dezelfde prijzen als gemeld op de overeenkomst. g. Indien er minder deelnemers aanwezig zijn dan op de overeenkomst vermeld staat is de aanbieder gerechtigd het ongewijzigde factuurbedrag in rekening te brengen bij de consument. 7. Overmacht a. Onder het begrip ‘’overmacht’’ als bedoeld in dit artikel wordt verstaan; onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van aanbieder zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storingen in het bedrijf, brand, faillissement, vertraagde of foutieve leveringen van derden. b. Aanbieder is niet aansprakelijk indien een tekortkoming een gevolg is van overmacht. c. Indien aanbieder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de aanbieder gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 8. Aansprakelijkheid a. Indien er schade is veroorzaakt aan goederen, eigendom van de aanbieder, komen de kosten voor rekening van de consument. b. De totale aanspraak van de consument zal in alle gevallen beperkt zijn van vergoeding van de directe schade. c. De consument is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover aanbieder zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd. 9. Geschillen en toepasselijk recht a. Eventuele klachten over de vergaderservice dienen binnen 7 dagen door de consument aan de aanbieder schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. 7 dagen na het verstrijken van de overeenkomst kan de klacht niet meer gerechtvaardigd worden. b. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de aanbieder ten tijden van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Onze website maakt gebruik van cookies. Door de website te te blijven gebruiken, gaat u automatisch akkoord. meer informatie

De website van Banenbranderij gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze website mogelijk te maken. Om cookies te verwijderen verwijzen wij u naar de instellingen van uw browser.

Sluiten