Algemene voorwaarden webdesign 2020

1. Definities

1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Banenbranderij wordt gesloten.

1.2. Producten en diensten van Banenbranderij: de door Banenbranderij te exploiteren producten en diensten gerelateerd aan webdesign, waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden. Hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3. Overeenkomst: iedere wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Banenbranderij.

1.4. Onderhoudscontract: iedere wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van
levering van één of meer producten of diensten van Banenbranderij voor langere duur.

2. Toepasselijkheid

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op iedere aanbieding, opdracht, overeenkomst of ieder contract van of met Banenbranderij.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden zijn voor Banenbranderij niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door Banenbranderij gedaan zijn vrijblijvend tenzij door Banenbranderij schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Banenbranderij heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Na 14 dagen kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de prijzen genoemd in de aanbieding of offerte.

4. Aanvang van de overeenkomst of het onderhoudscontract

4.1. Een overeenkomst of het onderhoudscontract komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (via internet) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Banenbranderij; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste
maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Banenbranderij.

4.2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst of het onderhoudscontract kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

5.1. Het onderhoudscontract met huur van een domein wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd tenzij er aanleiding bestaat om de overeenkomst of het onderhoudscontract op te zeggen.
Deze kosten dienen vooraf te worden voldaan na ontvangst factuur.

5.2 Kosten van een onderhoudscontract zonder huur domein zijn voor onbepaalde tijd en dienen maandelijks vooraf te worden voldaan na ontvangst factuur.

5.3 Opzegging van een onderhoudscontract zonder huur domein dient te geschieden voor de eerste dag van een nieuwe kalendermaand, dit houdt in dat de eerstvolgende maand na opzegging het onderhoud en de facturatie door Banenbranderij nog van toepassing is.

5.4 Teveel betaalde vergoedingen dienen zo spoedig mogelijk door Banenbranderij terug te worden gestort op rekening van opdrachtgever.

5.5. Banenbranderij kan de overeenkomst of het onderhoudscontract met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Banenbranderij niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Opdrachtgever dient in dit geval nog steeds aan de betalingsverplichting te voldoen.

5.6. Banenbranderij heeft het recht de overeenkomst of het onderhoudscontract zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien
opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

5.7. Banenbranderij heeft het recht de overeenkomst of het onderhoudscontract met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

I. opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet

II. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

III. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

IV. opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het
niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6. Levering en leveringstijd

6.1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal of op een later af te spreken tijdstip.

6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Banenbranderij zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst of het onderhoudscontract .

6.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

6.4 Banenbanderij zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst of het onderhoudscontract wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2. Banenbranderij is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of het onderhoudscontract indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

7.3 In geval van overmacht is Banenbranderij gerechtigd de overeenkomst of het onderhoudscontract als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

7.4 Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen wordt verstaan iedere vreemde oorzaak, welke niet aan Banenbranderij kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst of het onderhoudscontract belet of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Banenbranderij kan worden verwacht. 7.5 Banenbranderij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam geregistreerde of andere partij waarop Banenbranderij geen invloed kan uitoefenen.

8. Webruimte / data- emailverkeer

8.1. Het data- emailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer dat bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid dataverkeer wordt per 1024MB (1GB) 2.50 euro excl. 21% BTW berekend. In sommige gevallen kan Banenbranderij vragen om een voorschot.

8.2. De webruimte is beperkt tot de hoeveelheid webruimte dat bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid webruimte wordt per 100MB 2.50 euro excl. 21% BTW berekend. In sommige gevallen kan Banenbranderij vragen om een voorschot.

9. Prijzen

9.1. Alle prijzen genoemd op de website van Banenbranderij, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

9.2. Banenbranderij heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst of het onderhoudscontract te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van
de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst of het onderhoudscontract tot stand komt.

10.2. De uit de overeenkomst of het onderhoudscontract verschuldigde vergoeding is exclusief 21% BTW en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is ook de vergoedingen die uit deze voorschriften voortvloeien, verschuldigd.

10.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst of het onderhoudscontract is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar of per maand vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Banenbranderij het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor overige kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.

10.4. Banenbranderij stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst of het onderhoudscontract .

10.5. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim. Bij niet tijdige betaling schakelt Banenbranderij een incassobureau in. Kosten die hieruit vloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10.6. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen de in rekening gebrachte kosten, dient zij dit bezwaar schriftelijk binnen twee weken na datum ontvangst factuur aan Banenbranderij kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Banenbranderij een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10.7. Indien de opdrachtgever aangeeft om het bestelde pakket te wijzigen kan de opdrachtgever op geen enkele manier geld terug vragen.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Het is opdrachtgever toegestaan de software aanwezig op de website van Banenbranderij waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

11.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart Banenbranderij van enige aanspraak.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Het door Banenbranderij vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Banenbranderij.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Banenbranderij is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar Banenbranderij weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Banenbranderij kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit de relatie met Banenbranderij of het verbreken van de relatie met Banenbranderij, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Banenbranderij.

13.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of het onderhoudscontract is Banenbranderij slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Banenbranderij voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

13.3. Opdrachtgever vrijwaart Banenbranderij voor alle aanspraken op schadevergoeding terzake schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Banenbranderij.

13.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Banenbranderij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Banenbranderij is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

13.5. Banenbranderij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door opdrachtgever aangeleverde promotiemateriaal.

13.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Banenbranderij mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of het onderhoudscontract en deze voorwaarden.

13.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Banenbranderij. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Banenbranderij als gevolg daarvan lijdt.

13.8. Banenbranderij is niet verplicht back-ups te maken van de website van de opdrachtgever, hiervoor kan de opdrachtgever ook geen enkele aanspraak maken op verloren gegevens tenzij anders schriftelijk is afgesproken. Ook is Banenbranderij niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever zelf de back-up verloren is.

13.9 Banenbranderij en personen werkzaam in opdracht van Banenbranderij ter uitvoering van de overeenkomst of het onderhoudscontract , kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Banenbranderij geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst of het onderhoudscontract aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling

15.1. Banenbranderij heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst of het onderhoudscontract een verplichting jegens Banenbranderij niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Banenbranderij dient opdrachtgever hier van te voren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van Banenbranderij kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

16. Reclame

16.1. Opdrachtgever dient terzake waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen Banenbranderij vervalt.

16.2. Reclame terzake in eerste instantie onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak tegen Banenbranderij.

16.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

16.4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

17.1 Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.

17.2 Met onderhoud van de website wordt bedoeld:

  • Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien van toepassing.
  • Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op het door Banenbranderij vastgestelde uurbasis aan de klant
    doorberekend.
  • Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien van toepassing.
  • Het beveiligen van de website indien van toepassing.

18. Uitvoering van de overeenkomst of het onderhoudscontract

18.1 Banenbanderij zal zich naar haar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

18.2 Indien de overeenkomst of het onderhoudscontract tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Banenbanderij steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

18.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Banenbanderij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of het onderhoudscontract , tijdig aan Banenbanderij worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst of het onderhoudscontract benodigde gegevens niet tijdig aan Banenbanderij zijn verstrekt, heeft Banenbanderij het recht de uitvoering van de overeenkomst of het onderhoudscontract op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

18.4 Banenbanderij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Banenbanderij kenbaar behoorde te zijn.

18.5 Banenbanderij heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

19. Wijzigingen en meerwerk

19.1.Indien Banenbanderij op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Banenbanderij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Banenbanderij. Banenbanderij is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst of het onderhoudscontract wordt gesloten.

19.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst of het onderhoudscontract te sluiten, dient Banenbanderij opdrachtgever van tevoren schriftelijk te informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

19.3 Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

19.4 Tariefwijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Banenbanderij van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

20. Wijziging van de voorwaarden

20.1 Banenbanderij kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.

20.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomst of het onderhoudscontract en met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

20.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst of het onderhoudscontract ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

21. Geschillenregeling en toepasselijk recht

21.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zal Banenbanderij deze vervangen door één of meerdere bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen de overige artikelen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

21.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomst of het onderhoudscontract en van en met Banenbranderij is het Nederlands recht van toepassing.